Komentarz Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego
Hit
Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego

Praktyczny komentarz do wybranych przepisów ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego. Autorzy – cenieni praktycy, specjaliści, byli lub obecni członkowie Kolegium RIO, komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – omawiają i analizują szczegółowo te przepisy ustawy, które odnoszą się do prowadzenia gospodarki finansowej przez samorządy

Autor: Joanna Salachna

, Klaudia Stelmaszczyk, Marcin Tyniewicki, jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne,

Komentarz Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego
Hit
Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów rozchodów środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z komentarzem 2019

Książka , Szczegółowa klasyfikacja dochodów ,, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1363). W , komentarzu , z przykładami znajdz

Autor: Magdalena Majdrowicz Dmitrzak

, Joanna Frąckowiak, jednostki budżetowe, gminy,

Komentarz Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego
Hit
Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej

Szczegółowe opracowanie przedstawia zagadnienia rachunkowości i analizy finansowej organów finansowych państwa i jednostek samorządu terytorialnego, związków metropolitalnych, jednostek budżetowych działających w podsektorze rządowym i samorządowym oraz samorządowych zakładów budżetowych., Zagadnienia omówione w publikacji zostały podzielone na trzy części. Część pierwsza obejmuje ogólną chara

Autor: Anna Zysnarska

, jednostki budżetowe, gminy,

Komentarz Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego
Hit
Wzory księgowań w jednostce budżetowej Rup Oddk

Książka ze wzorami księgowań to niezbędna każdemu księgowemu jednostki budżetowej – zawiera wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej zostały zaprezentowane w układzie tematycznym z podziałem na obszary i rodzaje działalności:,­ gospodarka majątkiem trwałym,,­ majątek obrotow

Autor: Rup Wojciech

, jednostki budżetowe, gminy,

Komentarz Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego
Hit
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości Zysnarska

Gotowe wzorce zarządzeń wewnętrznych – opracowanie pomocne kierownikom oraz głównym księgowym jednostek budżetowych w stworzeniu dokumentacji polityki rachunkowości obowiązującej w jednostkach. Tekst publikacji, po uzupełnieniu i przetworzeniu uwzględniającym indywidulane rozwiązania przyjęte w jednostce oraz podpisaniu przez kierownika, przyjmie postać wymaganego przepisami ustawy o rachunkowości

Autor: Anna Zysnarska

, jednostki budżetowe, gminy,

Komentarz Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego
Hit
Komentarz do planu kont Augustowska dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Komentarz do planu kont opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:,- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.);,- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorząd

Autor: Augustowska Maria

, Rup Wojciech, jednostki budżetowe,

Komentarz Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego
Pomoc społeczna w praktyce wzory decyzji i pism z komentarzem ponad 270 wzorów pism, decyzji, protokołów, wniosków i umów

Kompletny zbiór dokumentacji dla ośrodków pomocy społecznej – ponad 270 wzorów pism, decyzji, protokołów, wniosków oraz umów niezbędnych na każdym etapie postępowania o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej, wydawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. W publikacji wzory decyzji przyznających, odmawiających, zmieniających i uchylających uprawni

Autor: Jamroży Marcin

, jednostki budżetowe, gminy,

Komentarz Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego
Hit
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych

Problemy związane z prawidłowym rozliczaniem i ewidencją księgową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią nieustające wyzwanie dla księgowych jednostek budżetowych.,, Pomocą w tym zakresie będzie prezentowana książka Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych, w której szczegółowo omówiono:,- zakres pojęciowy środków trwałych, p

Autor: Izabela Świderek

, jednostki budżetowe, gminy,

Komentarz Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego
Czystość i porządek w gminie 114 wzorów uchwał postanowień decyzji i protokołów z objaśnieniami

Poradnik zawiera wzory uchwał, postanowień, decyzji, zarządzeń, pism i protokołów niezbędnych w pracy pracowników urzędów samorządu terytorialnego zajmujących się problematyką utrzymania czystości i porządku w gminach oraz w związkach międzygminnych. Podstawą zbioru jest ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)., Dokumenty

Autor: Sputowski Arkadius

, Wojdylak Zofia, jednostki budżetowe, gminy,

Komentarz Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego
Hit
Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych z wzorcową dokumentacją z suplementem elektronicznym

Obowiązujące rozwiązania prawne jedynie w niewielkim zakresie regulują problematykę przeprowadzania inwentaryzacji. Szczegółowe rozwiązania dotyczące inwentaryzacji, począwszy od jej rozpoczęcia, przez faktyczne przeprowadzenie, udokumentowanie, na rozliczeniu wyników skończywszy, powinny zostać zdefiniowane w dokumentacji wewnętrznej jednostki, opisującej obowiązującą metodologię – wszystkie te a

Autor: Świderek Izabela

, jednostki budżetowe, gminy,

Komentarz Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego
Poezje zebrane

Z wyjątkiem kilku sztandarowych tekstów poezja Jer

Komentarz Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego
Pamiętnik Świętego Mikołaja 7 Tajemnic Świętego Mi

Książka o Świętym Mikołaju, o jakiej marzy każde d

Komentarz Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego
Alpy na wariata Pierwsze szczytowanie

Alpy na wariata to druga już książka przynęta. Na

Komentarz Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego
Zatrudnienie pracowników socjalnych i innych praco

W praktyczny sposób omówiono tematykę związaną z z

Komentarz Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego
Literatura jako ćwiczenie duchowe.

Przyjęta w książce perspektywa postsekularna sprzy

Komentarz Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego
Średniowieczny kościół na Skałce w Krakowie

Średniowieczny Kościół na Skałce w Krakowie w świe

Komentarz Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego
Zbiór karny PLUS 2020

Stan prawny na 04.2018 r. Zmiany do Zbioru karnego

Komentarz Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego
Grodzisk Mazowiecki znany i nieznany Przewodnik tu

Zaliczany do elitarnego międzynarodowego grona mia