Komentarz Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zaopatrzenia społecznego Komentarz do ustaw z orzecznictwem
Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zaopatrzenia społecznego Komentarz do ustaw z orzecznictwem

W komentarzu zostały omówione zasady nabycia i realizacji prawa do emerytury zagwarantowanego obywatelom przez art. 67 Konstytucji RP z 1997 r. W ujęciu Konstytucji to państwo ubezpiecza obywateli, tworząc specjalne fundusze z określonej części dochodu narodowego – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Autor: Inetta Jędrasik Jankowska

, Komentarze praktyczne,

Komentarz Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zaopatrzenia społecznego Komentarz do ustaw z orzecznictwem
Ustawa o grach hazardowych Komentarz Wierzbowski

Przekrojowa analiza prawna zarówno przepisów ustawy o grach hazardowych, jak i regulacji zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Autor: Marek Wierzbowski

, Stanisław Radowicki Krzysztof Budnik, Michał Krysik, Stanisław Radowicki, Komentarze praktyczne,

Komentarz Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zaopatrzenia społecznego Komentarz do ustaw z orzecznictwem
Hit
Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz 2019

Komentarz objaśnia przepisy dotyczące gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, najmu oraz innych form używania cudzych mieszkań za odpłatnością. Szczególną uwagę poświęcono regulacjom, które odnoszą się do działalności jednostek samorządu terytorialnego i wykonywania przez gminy zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych ich mieszkańców. W komentarzu zostały omówione nowe rodzaje najmu

Autor: Ewa Bończak Kucharczyk

, Komentarze praktyczne,

Komentarz Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zaopatrzenia społecznego Komentarz do ustaw z orzecznictwem
Hit
Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka

Komentarz do kodeksu postępowania karnego stanowi odpowiedź na potrzebę nowego zwięzłego komentarza przeznaczonego przede wszystkim do prawników praktyków i aplikantów. Zawiera jednoznaczne wskazówki dotyczące sposobu rozwiązania wielu problemów prawnych, z którymi spotykają się w praktyce zawodowej sędziowie, prokuratorzy, adwokaci oraz radcowie prawni. W formułowaniu konkretnych rozwiązań pomocn

Autor: Katarzyna Dudka

, Hanna Paluszkiewicz, Małgorzata Beata Janicz, Cezary Kulesza, Jarosław Matras, Barbara Skowron, Komentarze praktyczne,

Komentarz Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zaopatrzenia społecznego Komentarz do ustaw z orzecznictwem
Hit
Kodeks karny Komentarz Mozgawa 2019

W komentarzu do kodeksu karnego na 2019 rok czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów Kodeksu karnego. Omawiane kwestie zostały opatrzone własną argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz poglądami wyrażanymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. W najnowszym wydaniu komentarza zost

Autor: Magdalena Budyn Kulik

, Patrycja Kozłowska Kalisz, Marek Kulik, Marek Mozgawa, Komentarze praktyczne,

Komentarz Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zaopatrzenia społecznego Komentarz do ustaw z orzecznictwem
Hit
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Bończak Kucharczyk

W komentarzu do spółdzielni mieszkaniowych zostały omówione zagadnienia związane z bieżącym funkcjonowaniem spółdzielni mieszkaniowych. Autorka wkracza w nim również w problematykę innych ustaw, których przepisy mają do nich zastosowanie, dzięki czemu zakres poruszanych kwestii jest szerszy niż w innych komentarzach do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Szeroko analizuje orzecznictwo, a zwłas

Autor: Ewa Bończak Kucharczyk

, Komentarze praktyczne,

Komentarz Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zaopatrzenia społecznego Komentarz do ustaw z orzecznictwem
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Komentarz 2019 Izdebski Zieliński

W komentarzu autorzy szczegółowo omawiają nową ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określaną jako „Konstytucja dla Nauki”, w tym. m.in.:, , nowe zasady finansowania uczelni,, powoływanie i działalność nowego organu w postaci rady uczelni publicznej, reguły funkcjonowania szkół doktorskich,, nowe zasady ewaluacji wyników badań naukowych.,,Obecnie obowiązująca

Autor: Hubert Izdebski

, Jan Michał Zieliński, Komentarze praktyczne,

Komentarz Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zaopatrzenia społecznego Komentarz do ustaw z orzecznictwem
Hit
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Komentarz

Komentarz o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego jest przeznaczona dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, deweloperów realizujących inwestycje mieszkaniowe, pracowników organów administracji publicznej zobowiązanych do wystawienia stosownych zaświadczeń i ustalenia opłat z tytułu ,przekształcenia,, wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych, które winny dokonać stosow

Autor: Łukasz Sanakiewicz

, Komentarze praktyczne,

Komentarz Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zaopatrzenia społecznego Komentarz do ustaw z orzecznictwem
Hit
Ustawa o dostępie do informacji publicznej Komentarz

Komentarz do ,ustawy o dostępie do informacji publicznej, prezentuje kierunki wykładni jej norm oraz najbardziej aktualny przegląd orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autorki ,komentarza, zawarły w nim wiedzę wynikającą zarówno z praktycznych doświadczeń ze stosowaniem ustawy (związaną z pełnieniem funkcji przewodniczącego Wydziału Inf

Autor: Kamińska Irena

, Rozbicka Ostrowska Mirosława, Komentarze praktyczne,

Komentarz Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zaopatrzenia społecznego Komentarz do ustaw z orzecznictwem
Ochrona praw lokatorów i mieszkaniowego zasobu gminnego Komentarz

Komentarz do ,prawa lokatorów, uwzględnia dwie ostatnie duże nowelizacje ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, które dotyczą przede wszystkim:, , nowych zasad najmu komunalnego w zakresie ustalania wysokości czynszu i jego podwyższania,, likwidacji lokali socjalnych i obowiązku ich wyodrębnienia w

Autor: Krystyna Krzekotowska

, Magdalena Malinowska Wójcicka, Komentarze praktyczne,

Komentarz Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zaopatrzenia społecznego Komentarz do ustaw z orzecznictwem
Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich j

Sprawozdania finansowe małych i średnich jednostek

Komentarz Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zaopatrzenia społecznego Komentarz do ustaw z orzecznictwem
Prawo energetyczne Komentarz

Ustawa Prawo energetyczne łączy regulacje typowe d

Komentarz Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zaopatrzenia społecznego Komentarz do ustaw z orzecznictwem
Kościuszko Książę chłopów

Znakomita biografia, która obejmuje zarówno polski

Komentarz Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zaopatrzenia społecznego Komentarz do ustaw z orzecznictwem
Karta Nauczyciela Komentarz

Praktyczny komentarz do ustawy – Karta Nauczyciela

Komentarz Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zaopatrzenia społecznego Komentarz do ustaw z orzecznictwem
BHP dla pracowników administracyjno-biurowych – uk

Warunki i zakres użytkowania filmu:, Licencja

Komentarz Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zaopatrzenia społecznego Komentarz do ustaw z orzecznictwem
Hipoteka Komentarze LexisNexis

Hipoteka. Komentarz zawiera jedną z najobszerniejs

Komentarz Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zaopatrzenia społecznego Komentarz do ustaw z orzecznictwem
Postępowanie cywilne Kazusy Orzecznictwo Literatur

Postępowanie cywilne. Kazusy. Orzecznictwo. Litera

Komentarz Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zaopatrzenia społecznego Komentarz do ustaw z orzecznictwem
Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz

W podręczniku został przedstawiony współczesny mod

For took: 17.844ms