Komentarz Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych
Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych

W podręczniku przedstawiono kluczowe zagadnienia i instytucje prawa papierów wartościowych, takie jak:, pojęcie, rodzaje i funkcje papierów wartościowych,, przenoszenie praw z papierów wartościowych,, podstawowe wierzycielskie papiery wartościowe (weksle, czeki, obligacje, listy zastawne, bankowe papiery wartościowe, skarbowe papiery wartościowe),, towarowe papiery wartościowe (kon

Autor: Rafał Woźniak

, Podręcznik prawo,

Komentarz Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych
Samorząd terytorialny Dolnicki

Książka o samorządzie terytorialnym przeznaczona jest dla studentów oraz teoretyków prawa i administracji, a także dla pracowników samorządowych. , Dodatkowo w obecnym, szóstym wydaniu podręcznika uwzględniono aktualne zagadnienia dotyczące finansów komunalnych, nowej regulacji pozycji prawnej pracowników samorządowych, jawności działania samorządu terytorialnego i dostępu do informacji public

Autor: Bogdan Dolnicki

, Podręcznik prawo,

Komentarz Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych
Hit
Logika dla prawników Malinowski

Książka z logiki dla prawników to opracowanie prezentujące zasady poprawnego myślenia oraz poprawnego rozumienia, stosowania i formułowania tekstów aktów prawnych. Książka Logika dla prawników zawiera obszerny wykład logiki, wzbogacony wieloma przykładami zastosowań z zakresu prawa. Oprócz tradycyjnie przedstawianego w tego typu publikacjach wyboru tematyki logicznej - z zakresu semiotyki, logiki

Autor: Andrzej Malinowski

, Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Jacek Petzel, Andrzej Malinowski, Podręcznik prawo,

Komentarz Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych
Hit
Polskie prawo konstytucyjne zarys wykładu Garlicki

W ksiązce z , polskiego prawa konstytucyjnego , zostały przedstawione wszystkie podstawowe elementy polskiego prawa konstytucyjnego, wsparte orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i innych sądów. Autor analizuje obecny etap przemian polskiego porządku prawnego, w szczególności zmiany dotyczące władzy sądowniczej. Tłem dla tych aktualizacji jest prezentacja konstytucyjnych wymogów odnoszących

Autor: Leszek Garlicki

, Podręcznik prawo,

Komentarz Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych
Hit
Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco

Zbiór kazusów z prawa cywilnego:,,- zawiera rozwiązania,,- przybliża metody rozwiązywania kazusów,,- ułatwia przygotowanie do egzaminów z prawa cywilnego,,- ugruntowuje umiejętność wnioskowania i argumentowania prawniczego.,,Publikacja obejmuje kazusy z rozwiązaniami o zróżnicowanym stopniu trudności, łączące w sobie często zagadnienia zaczerpnięte z kilku działów prawa

Autor: Fryderyk Zoll

, Barbara Jelonek Jarco, Julita Zawadzka, Kazusy Podręcznik prawo,

Komentarz Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych
Hit
Prawo własności intelektualnej

Podręcznik akademicki z prawa własności intelektualnej to całkowicie nowe wydanie podręcznika akademickiego od wielu lat funkcjonującego na rynku wydawniczym, obejmującego w jednym tomie zagadnienia z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej. W przystępnej i komunikatywnej formie zostały w nim uwzględnione najnowsze zmiany dotyczące zarówno polskiego, jak i eur

Autor: Monika Nowikowska

, Zofia Zawadzka, Joanna Sieńczyło Chlabicz, Magdalena Rutkowska Sowa, Podręcznik prawo,

Komentarz Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych
Materialne prawo administracyjne Miemiec

Podręcznik zawiera analizę najważniejszych zagadnień ,administracyjnego prawa materialnego,. Z uwagi na obszerność tej dziedziny prawa skupiono się na najistotniejszych kwestiach, takich jak: obywatelstwo i status cudzoziemców, związki wyznaniowe, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, gospodarka gruntami, prawo budowlane czy swoboda działal

Autor: Marcin Miemiec

, Podręcznik prawo,

Komentarz Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych
Prawo pracy Liszcz

Książka z prawa pracy ujmuje całościowo problematykę prawa pracy – z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy, dotyczących m.in.:,- definicji pracownika młodocianego,,- szczególnej ochrony zdrowia kobiet w pracy,,- zatrudniania pracowników tymczasowych.,, Atutem książki Prawo pracy są wyczerpujące odwołania do polskich i unijnych aktów prawnych oraz ich wnikliwa analiz

Autor: Teresa Liszcz

, Podręcznik prawo,

Komentarz Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych
Hit
Postępowanie cywilne Kazusy Manowska

Kazusy z postępowania cywilnego stanowią zbiór 59 kazusów z zakresu procedury cywilnej wraz z odpowiedziami i komentarzami pomocnymi aplikantom radcowskim i adwokackim w dokładnym przygotowaniu się do egzaminów końcowych., W kazusach zwrócono uwagę na problemy praktyczne, z jakimi może się zetknąć radca prawny i adwokat w toku sprawy cywilnej. W udzielanych odpowiedziach znajdują się odesłania

Autor: Manowska Małgorzata

, Aplikacje Prawnicze, Podręcznik prawo,

Komentarz Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych
Hit
Umowy w obrocie gospodarczym Koch Napierała zawierania i wykonywania umów gospodarczych

Książka z obrotu gospodarczego jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, w tym w szczególności do studentów oraz osób i instytucji stosujących prywatne prawo gospodarcze w praktyce. , W podręczniku przedstawiono zagadnienia dotyczące zawierania i wykonywania ,umów gospodarczych, oraz odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania przez przedsiębio

Autor: Koch Andrzej

, Napierała Jacek, Podręcznik prawo,

Komentarz Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych
Postępowanie upadłościowe 2019 współczesne problem

Publikacja przedstawia szczegółowe analizy stanowi

Komentarz Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych
Nadzór właścicielski i kontrola w spółkach komunal

Autorka książki omawia problemy i nieprawidłowości

Komentarz Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych
Wracajac do Wilna

Tadeusz Tomaszewski od wielu lat śledzi losy dawny

Komentarz Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych
Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiska

Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska nie m

Komentarz Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych
Prawo zamówień publicznych Twoje prawo Ustawa 2019

Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych

Komentarz Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych
Klasyfikacja budżetowa 2019 Beck , płyta CD

W dniu 12.2019 r. (z mocą od 1.1.2019 r.) weszła w

Komentarz Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania w

Książka dla użytkowników wieczystych, którym ułatw

Komentarz Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych
Kryminalistyka Widacki Beck Studia prawnicze

Książka z kryminalistyki z serii Studia Prawnicze

For took: 16.239ms