Komentarz Wynagrodzenia 2019 pracowników samorządowych
Wynagrodzenia 2019 pracowników samorządowych

Książka zawiera praktyczne porady dotyczące możliwości rozwiązania bieżących problemów powstających w codziennej pracy w jednostkach samorządu terytorialnego., W drugim wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które weszły w życie 19.05.2018 r. i dotyczą:, – obniżenia wynagrodzenia zasadniczego osób zatrudnion

Autor: Lewandowski Tomasz

, Lewandowska Kamila, Poradniki kadrowe,

Komentarz Wynagrodzenia 2019 pracowników samorządowych
Emerytury i renty w praktyce książka o systemie ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce

Książka to kompendium dla dla pracowników obsługujących sprawy kadrowe w zakresie systemu ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce. Książka kompleksowo omawia warunki wymagane do przyznania emerytury lub renty, w tym:,- renty wypadkowej i z tytułu choroby zawodowej,,- świadczenia przedemerytalnego,,- emerytury pomostowej,,- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.,,Pr

Autor: Poradniki kadrowe

, Ewa Dziubińska Lechnio, Eliza Skowrońska,

Komentarz Wynagrodzenia 2019 pracowników samorządowych
Hit
Dokumentacja pracownicza 2019 Przewodnik po zmianach ze wzorami

W nowej dokumentacji pracowniczej w 2019 roku omówiono najnowsze zmiany przepisów prawa pracy i przybliżono ich praktyczne zastosowanie w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej i przetwarzania danych osobowych w wybranych procesach HR., W pierwszej części książki przedstawiono, w jakich podstawowych obszarach HR następuje przetwarzanie danych i w jakich momentach tych procesów tworzy s

Autor: Maria Sobieska

, Poradniki kadrowe, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie,

Komentarz Wynagrodzenia 2019 pracowników samorządowych
Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego w praktyce

Książka przedstawia zagadnienia związane z ustalaniem prawa do świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz wypłatą tych świadczeń. Opracowanie zostało zilustrowane wieloma praktycznymi przykładami, wyjaśniającymi m.in.:, , jak obliczyć okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego i jego wysokość, jeśli prac

Autor: Agnieszka Ślązak

, Poradniki kadrowe,

Komentarz Wynagrodzenia 2019 pracowników samorządowych
Prawo pracy dla małych i średnich firm

Publikacja stanowi przekrojowy poradnik prawa pracy, omawiający przepisy oraz przedstawiający wzory dokumentów obowiązujące i stosowane przez małych i średnich pracodawców od 1.01.2019 r. Uwzględnia zasady dotyczące regulaminów wewnątrzzakładowych, monitoringu i ochrony danych osobowych w zatrudnieniu w związku z RODO, zatrudniania cudzoziemców oraz przepisy dotyczące delegowania pracowników, któr

Autor: Poradniki kadrowe

, Ewa Podgórska Rakiel,

Komentarz Wynagrodzenia 2019 pracowników samorządowych
Pracownicze Plany Kapitałowe pytania odpowiedzi listy kontrolne

Publikacja zawiera odpowiedzi na 100 najważniejszych pytań o pracownicze plany kapitałowe, które zaczną być tworzone po 1.07.2019 r. i w pierwszym etapie obowiązywania będą dotyczyć pracodawców zatrudniających co najmniej 250 pracowników. Od 1.01.2020 r. tworzeniem PPK zajmą się firmy zatrudniające od 50 do 249 osób, a od 1.07.2020 r. – te zatrudniające od 20 do 49 osób. Pozostali pracodawcy, w ty

Autor: Poradniki kadrowe

, Łukasz Kuczkowski, Paulina Zawadzka Filipczyk,

Komentarz Wynagrodzenia 2019 pracowników samorządowych
Hit
Pracownicze Plany Kapitałowe Poradnik dla pracodawców

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego przyszłych emerytów. Ustawa z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych nałożyła na pracodawców nowe obowiązki, m.in. w zakresie zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, obliczania i dokonywania należnych wpłat do PPK, a także obowiązki informacyjne i związane z obsługą administracyj

Autor: Magdalena Miąsek

, Poradniki kadrowe,

Komentarz Wynagrodzenia 2019 pracowników samorządowych
Ubezpieczenia społeczne w praktyce zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu

W książce w przystępny sposób przedstawiono zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także zasady obliczania, rozliczania i opłacania składek, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z uwzględnieniem interpretacji przepisów prawa prezentowanej przez ZUS i sądy. Poszczególne zagadnienia zostały zilustrowane wieloma przykładami i wzorami wy

Autor: Poradniki kadrowe

, Piotr Kostrzewa,

Komentarz Wynagrodzenia 2019 pracowników samorządowych
Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy Część 2

W drugiej części publikacji będącej przystępnym poradnikiem po zagadnieniach związanych z wynagrodzeniami za pracę omówiono kwestie dotyczące naliczania wynagrodzeń i rozliczania należności publicznoprawnych, dokonywania potrąceń i odliczeń z wynagrodzeń, rozliczania świadczeń przysługujących z ZFSŚ, rozliczania należności z tytułu podróży służbowych, rozliczania przychodów ze stosunków cywilnopra

Autor: Barbara Tomaszewska

, Poradniki kadrowe,

Komentarz Wynagrodzenia 2019 pracowników samorządowych
Wynagrodzenia pracowników samorządowych 2019

Książka zawiera praktyczne porady dotyczące możliwości rozwiązania bieżących problemów powstających w codziennej pracy w jednostkach samorządu terytorialnego., W drugim wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które weszły w życie 19.05.2018 r. i dotyczą:, – obniżenia wynagrodzenia zasadniczego osób zatrudnion

Autor: Lewandowski Tomasz

, Lewandowska Kamila, Poradniki kadrowe,

Komentarz Wynagrodzenia 2019 pracowników samorządowych
Podatek dochodowy od osób fizycznych 2019 Ustawa

Stan prawny 1 stycznia 2019 r. – zawiera zmiany wc

Komentarz Wynagrodzenia 2019 pracowników samorządowych
Nowa Księga Wieczysta Informatyzacja rejestru publ

Nowa Księga Wieczysta. Informatyzacja rejestru pub

Komentarz Wynagrodzenia 2019 pracowników samorządowych
Tupcio Chrupcio Mama idzie do pracy

Tupcio Chrupcio jest już dużą myszką i bardzo lubi

Komentarz Wynagrodzenia 2019 pracowników samorządowych
Zbiór cywilny 2020 Kodeks cywilny Kodeks postępowa

Stan prawny 01.05.2013 rok. Zbiór na 2013 rok zawi

Komentarz Wynagrodzenia 2019 pracowników samorządowych
Specustawa mieszkaniowa Przewodnik dla organów adm

Celem książki jest wyjaśnienie wszystkich problema

Komentarz Wynagrodzenia 2019 pracowników samorządowych
Swoboda przepływu osób w krajach Unii Europejskiej

Starzenie się ludności stanowi obecnie jeden z naj

Komentarz Wynagrodzenia 2019 pracowników samorządowych
Nadzór właścicielski i kontrola w spółkach komunal

Autorka książki omawia problemy i nieprawidłowości

Komentarz Wynagrodzenia 2019 pracowników samorządowych
Kodeks wykroczeń Komentarz Bojarski

W komentarzu do kodeksu wykroczeń wyczerpująco omó

For took: 22.758ms