Książka Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości Komentarz

Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości Komentarz

12 opinii
199 zł 176.22 zł

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie ustawy z 14.12.2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, wdrażającej do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 (tzw. Dyrektywę policyjną). Zgodnie z niniejsza ustawą, można przetwarzać dane osobowe w celu:, , rozpoznawania, zapobiegania, wykry

Dzisiaj sprzedaliśmy 5 sztuk

Autor: Agnieszka Grzelak

, Komentarze Becka, Mirosław Gumularz, Patrycja Kozik, Anna Wolska Bagińska,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Rok wydania: 2019 Isbn 9788381586085


Komentarz zawiera kompleksowe omówienie ustawy z 14.12.2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, wdrażającej do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 (tzw. Dyrektywę policyjną). Zgodnie z niniejsza ustawą, można przetwarzać dane osobowe w celu:

rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
We wszystkich sprawach, w których przetwarzanie danych osobowych odbywa się w jednym z wymienionych celów, mają zastosowanie niniejsze przepisy, natomiast w pozostałych sprawach stosuje się przepisy ustawy z 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Oznacza to, że te same podmioty, w zależności od celu przetwarzania danych, mogą być zobowiązane do przestrzegania przepisów ustawy z 14.12.2018 r. lub z 10.5.2018 r.

Kogo dotyczy niniejsza ustawa? Ustawa reguluje w szczególności działalność organów ścigania:

Policji
Straży Granicznej
Żandarmerii Wojskowej
jednostek prokuratury
sądów.
Ustawa nie zawiera zamkniętego katalogu podmiotów, podlegających jej działaniu. Wynika to z wielości omawianych obszarów, obejmujących przetwarzanie danych osobowych w związku z szeroko rozumianym zwalczaniem przestępczości, prowadzeniem postępowań karnych, wyrokowaniem i wykonywaniem kar. Ustawy nie stosuje się zaś w sprawach danych przetwarzanych przez:

Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencję Wywiadu,
Służbę Kontrwywiadu Wojskowego,
Służbę Wywiadu Wojskowego oraz
Centralne Biuro Antykorupcyjne
– w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa narodowego.

Prezentowany komentarz omawia:

prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane,
środki ochrony prawnej przysługujące tym osobom,
sposób prowadzenia nadzoru nad ochroną danych osobowych, z wyłączeniem danych osobowych przetwarzanych przez prokuraturę i sądy,
zadania organu nadzorczego oraz formy i sposób ich wykonania,
obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego oraz inspektora ochrony danych i tryb jego wyznaczania,
sposób zabezpieczenia danych osobowych; tryb współpracy z organami nadzorczymi w innych państwach Unii Europejskiej,
odpowiedzialność karną za naruszenie przepisów ustawy.

For took: 9.381ms