Książka Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem wzory pism procesowych

Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem wzory pism procesowych

4 opinii
149 zł 135.29 zł

Komentarz praktyczny omawiający całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym. W 5. wydaniu, zaktualizowano i uzupełniono komentarz oraz wzory pism procesowych uwzględniając:, , ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw, ustawą z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz nie

Dzisiaj sprzedaliśmy 2 sztuk

Autor: Stefan Jaworski

, Prawo Sądowe, Reforma KPC i KPK 2019, Egzamin prawniczy Prawo karne, Egzamin prawniczy Prawo cywilne rodzinne,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Rok wydania: 2019 Isbn 9788381285612


Komentarz praktyczny omawiający całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym. W 5. wydaniu, zaktualizowano i uzupełniono komentarz oraz wzory pism procesowych uwzględniając:

ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw
ustawą z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Główne zalety publikacji:

omawia najnowsze zmiany wprowadzone przez Reformę KPC i Reformę KPK,
zawiera merytoryczną analizę ważnych orzeczeń sądowych, które zachowują swoją aktualność po wejściu w życie zmian,
wskazuje klasyczne błędy i problemy związane ze sporządzaniem apelacji cywilnych i karnych,
zawiera szczegółowe omówienie kwestii dotyczących wnoszenia apelacji cywilnych i karnych w oparciu o poglądy wyrażone przez doktrynę oraz w orzecznictwie,
zawiera wzory pism procesowych,
pozwala szybko wdrożyć się w zakres zmian i ocenić, jakie są konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów z punktu widzenia pełnomocnika procesowego sporządzającego apelację,
uwzględnia nową organizację pracy sądu oraz nałożone na pełnomocników procesowych – nowe obowiązki związane z apelacjami i postepowaniem apelacyjnym.
W Części I w zakresie komentarza do apelacji cywilnej Autor omawia:

dopuszczalność apelacji cywilnej,
podmioty legitymowane do składania apelacji,
termin do wniesienia apelacji cywilnej, zapowiedź apelacji,
elementy konstrukcyjne apelacji,
opłaty sądowe w sprawach cywilnych,
postępowanie międzyinstancyjne,
odpowiedź na apelację,
postępowanie przed sądem drugiej instancji oraz granice rozpoznania.
W Części II znajdują się następujące wzory:

Apelacja dotycząca obrazy przepisów prawa materialnego oraz sprzeczności ustaleń sądu z zebranym materiałem dowodowym,
Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego,
Apelacja w postępowaniu uproszczonym,
Odpowiedź na apelację pozwanego doręczoną pełnomocnikowi powoda,
Pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy rozwodowej,
Pełnomocnictwo w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji,
Pełnomocnictwo do reprezentowania strony tylko przed sądem pierwszej instancji,
Pełnomocnictwo do reprezentowania strony przed sądami wszystkich instancji,
Pełnomocnictwo bez prawa reprezentowania strony w postępowaniu kasacyjnym,
Pełnomocnictwo do reprezentowania strony w postępowaniu o rozwód przed sądem odwoławczym,
Wniosek o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku i doręczenie pełnomocnikowi powoda,
Zawiadomienie o wygaśnięciu pełnomocnictwa.
W Części I w zakresie komentarza do apelacji karnej Autor omawia:

dopuszczalność apelacji karnej,
podmioty uprawnione do złożenia apelacji,
właściwość sądów,
termin do wniesienia apelacji karnej,
wymogi formalne apelacji w sprawie karnej,
zarzuty apelacyjne,
postępowanie międzyinstancyjne,
postępowanie przed sądami drugiej instancji,
rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego.
W Części II znajdują się następujące wzory:

Apelacja dotycząca obrazy przepisów prawa procesowego poprzez zaniechanie zwrotu sprawy prokuratorowi,
Apelacja dotycząca obrazy przepisów prawa materialnego poprzez błędne zastosowanie przepisu,
Odpowiedź na apelację karną,
Wniosek o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku i doręczenie pełnomocnikowi powoda,
Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie,
Wniosek o przekazanie sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego,
Upoważnienie do obrony,
Uprawnienie do obrony nieograniczonej,
Upoważnienie do reprezentowania oskarżyciela prywatnego,
Upoważnienie do reprezentowania oskarżyciela posiłkowego,
Apelacja dotycząca obrazy przepisów prawa procesowego poprzez oddalenie wniosku dowodowego,
Apelacja dotycząca obrazy przepisów prawa procesowego poprzez przeprowadzenie dowodu z nagrań uzyskanych za pomocą przestępstwa