Książka Lista płac w praktyce 2019 Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania

Lista płac w praktyce 2019 Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania

8 opinii
149 zł 135.29 zł

Rozliczanie wynagrodzeń pracowników w sposób zgodny z prawem nie jest proste. Dodatkowe trudności powstają w związku z częstymi zmianami przepisów, nowymi opiniami organów kontrolujących i niejednokrotnie odmiennymi interpretacjami. Dlatego w oparciu o liczne stanowiska instytucji państwowych oraz praktyczne rozwiązania ekspertów prawa pracy, Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało podręczne, niezawodne i poparte licznymi przykład

Dzisiaj sprzedaliśmy 4 sztuk

Autor: Mariusz Pigulski

, Prawo w praktyce,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Rok wydania: 2019 Isbn 9788381583305


Rozliczanie wynagrodzeń pracowników w sposób zgodny z prawem nie jest proste. Dodatkowe trudności powstają w związku z częstymi zmianami przepisów, nowymi opiniami organów kontrolujących i niejednokrotnie odmiennymi interpretacjami. Dlatego w oparciu o liczne stanowiska instytucji państwowych oraz praktyczne rozwiązania ekspertów prawa pracy, Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało podręczne, niezawodne i poparte licznymi przykładami źródło wiedzy w codziennej pracy działów kadrowo-płacowych. Nabywając niniejszą książkę, otrzymują Państwo:
- 15 kompleksowych opracowań na temat rachuby płac,
- wiele praktycznych rozwiązań, procedur i przykładów obliczeń,
- przykładowe listy płac,
- zestawienia tabelaryczne składników wynagrodzeń w podstawie obliczania świadczeń ze stosunku pracy,
- zbiór aktów prawnych związanych z tematyką wynagrodzeń.

W najnowszym wydaniu książki uwzględniamy ważne zmiany prawne, orzeczenia sądów i stanowiska organów, m.in.:
- zmiany obowiązujące od 1.1.2019 r. w potrąceniach realizowanych z umów cywilnoprawnych;
- nowe reguły dokonywania potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia społecznego należnych w razie choroby, opieki, wypadku czy macierzyństwa;
- wyroki NSA: z 10.7.2018 r. (II FSK 1185/16), z 27.9.2018 r. (II FSK 2430/16) oraz z 28.9.2018 r. (FSK 2654/16) stwierdzające, że ryczałt z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmuje wszelkie świadczenia wynikające z tego tytułu, w tym paliwo;
- wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14.11.2018 r. (Kp 1/18) w sprawie rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek ZUS w 2019 r.;
- zmiany dotyczące terminu i sposobu przesyłania informacji podatkowych PIT-11 i PIT-8C;
- kwestię oskładkowania umów zlecenia i umów o podobnym charakterze zawieranych z osobą wykonującą działalność nierejestrową oraz osobą korzystającą z ulgi na start a składki ZUS – zamieszanie wywołane interpretacją ZUS z 24.7.2018 r. (DI/100000/43/822/201);
- podniesienie podstawy wymiaru składki zdrowotnej należnej z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym;
- modyfikacje wprowadzone w zakresie zasiłku opiekuńczego;
- podwyższenie od 2019 r. minimalnej stawki godzinowej przy umowach zlecenia i umów o świadczenie usług oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę (i związane z tym nowe stawki dodatku za godziny nocne, nowe kwoty wolne od potrąceń, minimalna podstawa zasiłku chorobowego itp.);
- nowe wskaźniki na 2019 r., takie jak np. współczynnik ekwiwalentowy czy wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2019 r.

6 najważniejszych zalet prezentowanej publikacji:
- Przykłady obliczeń krok po kroku Wszystkie zagadnienia wzbogaciliśmy przykładami obliczeń, dzięki czemu prawidłowo ustalisz potrzebne kwoty.
- Gotowe schematy postępowania - Szybciej wykonasz swoje obowiązki, korzystając z gotowych schematów działania.
- Rozwiązania nietypowych problemów - Prezentujemy trudne problemy, których nie rozwiążesz przy użyciu programu płacowego.
- Stanowiska i interpretacje organów: MRPiPS, PIP - W jednym miejscu zebraliśmy wszystkie najważniejsze stanowiska urzędowe dotyczące rachuby płac.
- Wzory dokumentów płacowych - Przygotuj własne listy płac, pisma, oświadczenia, korzystając z gotowych wzorców.
- Zbiór aktów prawnych związanych z tematyką wynagrodzeń - Ujednolicone teksty ustaw i rozporządzeń na 2019 r. to sposób na szybkie znalezienie właściwej podstawy prawnej.

W tej książce znajdziesz tylko praktyczne informacje. Prezentujemy problemy zgłaszane przez czytelników, teorię ograniczając do minimum. Odpowiedzi poparte wskazówkami z praktyki i interpretacjami organów urzędowych oraz orzecznictwem pomogą Ci w sprawnym prowadzeniu rachuby płac. Dzięki niniejszej publikacji dowiedzą się Państwo:
- W jakim zakresie zmodyfikowano reguły dokonywania potrąceń z wynagrodzenia przysługującego w ramach umowy zlecenia i umów o podobnym charakterze?
- Jakie są zasady stosowania kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50%?
- Jak obliczyć kwotę netto niskiego wynagrodzenia pracownika?
- Jak rozliczać popularne świadczenia pozapłacowe oferowane zatrudnionym osobom?
- W jaki sposób obniżać składkę zdrowotną do wysokości zaliczki podatkowej przy dochodach z różnych źródeł?
- Jakie są najważniejsze obowiązki przy zatrudnianiu osoby spoza Unii Europejskiej?
- Jak rozliczać w zakresie składek ZUS i podatku pracownika oddelegowanego do pracy za granicą?
- Jak obliczyć wynagrodzenie za część miesiąca?
- Które składniki można wliczyć do minimalnego wynagrodzenia?
- Czy za pracę w niedzielę należą się pracownikowi dwa dodatki?
- Jaką procedurę zastosować w przypadku zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia?
- Jaka jest różnica między ustalaniem wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu?
- Co korzystniej wypłacać: wynagrodzenie za godziny nadliczbowe czy ryczałt?
- Które nagrody wliczamy do podstawy świadczeń chorobowych?
- Jak potrącać zobowiązania alimentacyjne, komornicze i dobrowolne?
- Czy ze świadczeń z ZFŚS można dokonywać potrąceń?
- Jak powinno wyglądać ustalanie kwoty wolnej od potrąceń w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca?
- W jaki sposób kalkulować pracownikowi wynagrodzenie za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy?
- Jak liczyć wynagrodzenie w miesiącu, w którym pracownik odbiera nadgodziny?
- Jak prawidłowo rozliczyć wynagrodzenie pracownika, który w danym miesiącu miał zwolnienie lekarskie na wszystkie dni robocze z wyjątkiem wolnych weekendów?
- Czy pomniejszać pensję, gdy pracownik z powodu choroby przepracował tylko część miesiąca, ale jednocześnie wypracował obowiązujący go w tym miesiącu pełny wymiar czasu pracy?
- Jak wyznaczać podstawę urlopową i ekwiwalentową w nietypowych sytuacjach?
- Jakie są reguły oskładkowania zleceń i ustalania podstawy wymiaru zasiłku zleceniobiorców dotyczące uzupełniania podstaw zasiłkowych?

For took: 9.693ms