Książka Ustawa o transporcie kolejowym Komentarz Beck

Ustawa o transporcie kolejowym Komentarz Beck

6 opinii
179 zł 161.69 zł

W komentarzu w sposób kompleksowy omówiono przepisy ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2117 ze zm.), która stanowi najważniejszy akt prawny dla funkcjonowania transportu kolejowego. Wyjaśniono w nim nie tylko znaczenie poszczególnych przepisów, lecz także przedstawiono wykładnię uwzględniającą ich stosowanie w praktyce. Ustawa o transporcie kolejowym uwzględnia transpozycję i rozwinięcie p

Dzisiaj sprzedaliśmy 5 sztuk

Autor: Barbara Wojciechowska

, Komentarze Becka,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Rok wydania: 2019 Isbn 9788381582674


W komentarzu w sposób kompleksowy omówiono przepisy ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2117 ze zm.), która stanowi najważniejszy akt prawny dla funkcjonowania transportu kolejowego. Wyjaśniono w nim nie tylko znaczenie poszczególnych przepisów, lecz także przedstawiono wykładnię uwzględniającą ich stosowanie w praktyce. Ustawa o transporcie kolejowym uwzględnia transpozycję i rozwinięcie prawa Unii Europejskiej oraz zgodnie z tym prawem wprowadza regulacje mające na uwadze specyficzną sytuację oraz zobowiązania Polski wynikające z adaptacji polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej.

Dostosowując ustawę o transporcie kolejowym do przepisów unijnych, polski ustawodawca musiał wziąć pod uwagę postanowienia dotyczące:

alokacji zdolności przelotowej infrastruktury kolejowej, pobierania opłat za dostęp do niej oraz wprowadzenia świadectw bezpieczeństwa;
roli państwa w kształtowaniu kolejowego systemu transportowego i gwarantowaniu równego dostępu do dróg kolejowych;
obowiązków, uprawnień i zasad współdziałania uczestników systemu transportowego: państwa, regulatora, zarządów kolei i przewoźników kolejowych;
metod i trybu:
informowania o sposobie korzystania z dostępu do sieci kolejowej,
ubiegania się o dostęp do sieci kolejowej,
alokacji zdolności przelotowej,
ustalania i pobierania opłat za przydzieloną zdolność,
korzystania z przydzielonej zdolności przelotowej,
specyfikacji usług, które powinny być zapewnione w związku z wolnym dostępem do linii kolejowych.
Do nowych rozwiązań dostosowano też zasady funkcjonowania i zarządzania infrastrukturą kolejową oraz definicje podstawowych pojęć.

Wprowadzono m.in.:

zasady korzystania z infrastruktury kolejowej, zarządzania infrastrukturą kolejową i jej utrzymania;
zasady prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych;
warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych;
czas pracy pracowników kolei wykonujących interoperacyjne usługi transgraniczne;
zasady ochrony praw pasażerów w transporcie kolejowym;
szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji dotyczących linii kolejowych.
Komentarz uwzględnia i szczegółowo prezentuje wszystkie zmiany, które nastąpiły od dnia wejścia w życie ustawy, a wśród ostatnich należy wymienić wynikające m.in. z:

ustawy z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy − Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245), dostosowujące przepisy komentowanej ustawy do art. 10 dyrektywy 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty (Dz.Urz. UE L Nr 315, s. 51), który zezwala na wydawanie licencji osobom, które ukończyły 18 lat z zastrzeżeniem, że licencje takie będą ważne jedynie na terytorium państwa członkowskiego, które je wydało;
ustawy z 6.3.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 650), dotyczące rejestru przedsiębiorców, obowiązków Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz kontroli działalności gospodarczej; zawierają też odesłania do definicji, instytucji oraz rozwiązań, które znajdują się w Prawie przedsiębiorców;
ustawy z 22.3.2018 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 927), określające zakres korzystania z nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz odszkodowań przysługujących właścicielom;
ustawy z 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361), dotyczące nakładania kar wynikających z konieczności dopełnienia postanowień zawartych w rozporządzeniu 1371/2007/WE.