Książka Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy Część 2

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy Część 2

13 opinii
149 zł 117.69 zł

W drugiej części publikacji będącej przystępnym poradnikiem po zagadnieniach związanych z wynagrodzeniami za pracę omówiono kwestie dotyczące naliczania wynagrodzeń i rozliczania należności publicznoprawnych, dokonywania potrąceń i odliczeń z wynagrodzeń, rozliczania świadczeń przysługujących z ZFSŚ, rozliczania należności z tytułu podróży służbowych, rozliczania przychodów ze stosunków cywilnoprawnych a także rozliczania wyn

Dzisiaj sprzedaliśmy 4 sztuk

Autor: Barbara Tomaszewska

, Poradniki kadrowe,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Rok wydania: 2019 Isbn 9788381602426


W drugiej części publikacji będącej przystępnym poradnikiem po zagadnieniach związanych z wynagrodzeniami za pracę omówiono kwestie dotyczące naliczania wynagrodzeń i rozliczania należności publicznoprawnych, dokonywania potrąceń i odliczeń z wynagrodzeń, rozliczania świadczeń przysługujących z ZFSŚ, rozliczania należności z tytułu podróży służbowych, rozliczania przychodów ze stosunków cywilnoprawnych a także rozliczania wynagrodzeń pracowników delegowanych do pracy w innym państwie oraz wynagrodzeń zatrudnianych przez polskie firmy cudzoziemców. Przy każdym zagadnieniu wskazano podstawę prawną, przywołano orzeczenia sądów dotyczące omawianej kwestii, a także związane z nią opinie GIP i Ministerstwa Finansów. Czytelnik znajdzie w opracowaniu także konkretne przykłady rozwiązań. W książce zawarto odpowiedzi m.in. na pytania:
jakie są zasady dokonywania potrąceń egzekucyjnych i nieegzekucyjnych z wynagrodzenia ze stosunku pracy, z przychodów uzyskanych z umów cywilnoprawnych i zasiłków;
jak należy ustalić kwotę wolną od potrąceń w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie miesiąca;
czy w przypadku dokonywania potrąceń z przychodów uzyskanych z umów cywilnoprawnych obowiązuje kwota wolna od potraceń;
jak dokonywać potrąceń z innych świadczeń przysługujących ze stosunku pracy;
jakie zmiany nastąpiły w zakresie przepisów dotyczących grzywny za niedopełnienie obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę;
czy diety przysługujące z tytułu podróży służbowych podlegają egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń z tytułu alimentów;
jak pracodawca powinien postępować w przypadku zbiegu egzekucji;
jak rozliczać należności przysługujące z tytułu podróży służbowych;
jakie są zasady zmniejszania diet w przypadku zapewnienia posiłku w podróży krajowej i zagranicznej;
czy śniadanie w cenie noclegu, obiad z kontrahentem, posiłki profilaktyczne powodują zmniejszenie diety;
jak rozliczyć podróż krajową odbywaną przed podróżą zagraniczną;
jak rozliczyć zwrot kosztów wyżywienia w trakcie podróży służbowej przewyższający kwotę diety;
jak rozliczać podróże zleceniobiorców, członków zarządu, członków rady nadzorczej, udziałowców;
jakie kursy walut należy stosować przy rozliczeniu kosztów delegacji;
jak rozliczać podatkowo świadczenia, które pracownik i członkowie jego rodziny uzyskują z ZFSŚ;
jakie czynności są kwalifikowane jako umowa o dzieło lub umowa zlecenia w orzecznictwie sądowym;
jakie są zasady rozliczania przychodów uzyskiwanych z umów cywilnoprawnych;
jakie są zasady ustalania podstawy zasiłku zleceniobiorcy, który stał się niezdolny do pracy przed upływem 12 kalendarzowych miesięcy nieprzerwanego ubezpieczenia;
jak ustalić właściwe ustawodawstwa pracowników delegowanych;
jakie są zasady ustalania podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych, dla których właściwe jest polskie ustawodawstwo;
jakie są zasady rozliczania przychodów delegowanego pracownika, gdy okres delegowania przekroczył 183 dni;
jakie są zasady rozliczania wynagrodzeń cudzoziemców uzyskujących przychody ze stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego;
jakie są zasady opodatkowania umów cywilnoprawnych zawartych z nierezydentami.