Książka Pisma urzędowe i pisma procesowe w sprawach podatkowych z objaśnieniami i płytą CD

Pisma urzędowe i pisma procesowe w sprawach podatkowych z objaśnieniami i płytą CD

6 opinii
189 zł 170.49 zł

Pisma urzędowe i pisma procesowe w sprawach podatkowych z objaśnieniami i płytą CD to kompendium niezbędnej wiedzy, która pozwoli na umiejętne formułowanie żądań w sprawach podatkowych, a także na zrozumienie zawiłości przepisów. Czytelnik znajdzie w nim zarówno opisy różnorodnych instytucji prawa podatkowego, jak i wskazówki, w jaki sposób sporządzić odwołanie od decyzji, skargę na działanie organu podatkowego czy też wniose

Dzisiaj sprzedaliśmy 2 sztuk

Autor: Monika Wyszomirska Łapczyńska

, Wzory Pism Becka,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Rok wydania: 2019 Isbn 9788381586115


Pisma urzędowe i pisma procesowe w sprawach podatkowych z objaśnieniami i płytą CD to kompendium niezbędnej wiedzy, która pozwoli na umiejętne formułowanie żądań w sprawach podatkowych, a także na zrozumienie zawiłości przepisów. Czytelnik znajdzie w nim zarówno opisy różnorodnych instytucji prawa podatkowego, jak i wskazówki, w jaki sposób sporządzić odwołanie od decyzji, skargę na działanie organu podatkowego czy też wniosek o przyznanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Autorka wskazuje sposób realizacji uprawnień i obowiązków, które znajdują swe źródło w konkretnych regulacjach prawnych.

W drugim wydaniu uwzględniono wszystkie zmiany wprowadzone m.in.:

ustawą z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 508 ze zm.), która powołała Krajową Administrację Skarbową w miejsce obecnie funkcjonujących: administracji podatkowej, kontroli skarbowej, i Służby Celnej w celu skonsolidowania administracji,
ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193 ze zm.), która dotyczy uproszczenia prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych i uszczelnienia systemu podatków dochodowych poprzez zmiany przepisów prawa podatkowego.
Dodatkowo książka została wzbogacona o nowe orzecznictwa, interpretacje organów podatkowych a także nowe wzory pism.

Publikacja została podzielona na dwie części. Autorka w części I odniosła się w szczególności do:

Interpretacji w sprawach podatkowych (m.in.: wnioski o udzielenie interpretacji kierowane do poszczególnych organów, zażalenie na brak rozpatrzenia interpretacji, skarga do sądu administracyjnego);
Porozumienia w sprawie ustalania cen transakcyjnych (m.in.: wnioski dotyczące ustalania cen, wnioski w sprawie porozumienia kierowane do Ministra Finansów, zażalenie na postanowienie);
Ulgi w poborze podatku (m.in.: wniosek podatnika o zwolnienie z obowiązku poboru podatku);
Zabezpieczenia zobowiązań (m.in.: decyzja o zabezpieczeniu, odwołanie od decyzji, wniosek o przyjęcie zabezpieczenia, zażalenie na odmowę przyjęcia zabezpieczenia);
Przeniesienia własności rzeczy lub praw (m.in.: wniosek o przeniesienie odpowiednio własności rzeczy lub praw, odwołanie od decyzji);
Ponaglenia (m.in.: skarga na niezałatwienie sprawy w wyznaczonym terminie);
Wszczęcia postępowania (m.in.: postanowienie, zażalenie, wezwanie);
Odpowiedzialności odszkodowawczej (m.in.: pozew o odszkodowanie).
Część II odnosi się do sądowej ochrony stron postępowania podatkowego, znajdują się w niej takie wzory jak m.in.:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
Wniosek o przywrócenie terminu,
Zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Każdy z zawartych w opracowaniu wzorów uzupełniają uwagi i objaśnienia połączone z treścią wzoru poprzez precyzyjny system odesłań. Objaśnienie dodatkowo opatrzono hasłem ułatwiającym orientację w ich treści. Ponadto, do poszczególnego wzoru dodano precyzyjnie wyselekcjonowane orzecznictwo dotyczące konkretnego zagadnienia. Dla Państwa wygody, do zbioru załączono płytę CD, która zawiera wszystkie pisma zawarte w opracowaniu. Korzystanie z gotowych formularzy oszczędzi znacznie Państwa czas i pozwoli uniknąć popełnienia błędów.