Książka Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

13 opinii
299 zł 280.49 zł

Komentarz do kodeksu pracy stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, które stanowi doskonałą pomoc w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterystyki Kodeksu pracy, zawiera omówienie najważniejszych aktów wykonawczych, a także analizę najnowszego orzecznictwa oraz poglądów doktryny.,,Najbardziej aktualny stan prawny na 2018 rok.<br

Dzisiaj sprzedaliśmy 4 sztuk

Autor: Arkadiusz Sobczyk

, Dominika Dorre Kolasa, Monika Gładoch, Paweł Korus, Leszek Mitrus, Jakub Stelina, Marcin Zieleniecki, Komentarze Kompaktowe,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Rok wydania: 2018 Isbn 9788381283304


Komentarz do kodeksu pracy stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, które stanowi doskonałą pomoc w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterystyki Kodeksu pracy, zawiera omówienie najważniejszych aktów wykonawczych, a także analizę najnowszego orzecznictwa oraz poglądów doktryny.

Najbardziej aktualny stan prawny na 2018 rok.

Komentarz do kodeksu pracy zawiera omówienie zmian wynikających z:

- ustawy z 7.4.2017 r., która zmierza do wyraźnego przesądzenia, że w przypadku przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu nie będzie się stosować limitów zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony, wskazanych w art. 251 § 1 KP, a także konstrukcji przekształcania umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony, wskazanej w art. 251 § 3 KP. Tym samym projektowana zmiana potwierdzi obecną wykładnię, zgodnie z którą regulacja art. 177 § 3 KP ma charakter szczególny w stosunku do art. 251 KP, gdyż jej celem jest zagwarantowanie pracownicy w ciąży zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na czas określony, pozostawania w stosunku pracy do dnia porodu, w przypadku gdy jej umowa o pracę miałaby się rozwiązać po upływie 3 miesiąca ciąży; zmiana weszła w życie 1.6.2017 r.;
- ustawy z 10.1.2018 r. dot. ograniczenia handlu w niedziele, zmiana weszła w życie 1.3.2018 r.;
- ustawy z 10.1.2019 r., której celem jest przyjęcie bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia jako formy preferowanej, z zachowaniem możliwości wypłaty wynagrodzenia w formie gotówkowej na wniosek pracownika; ponadto planowana nowelizacja umożliwi pracodawcy prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika (dokumentacji pracowniczej) w wybranej przez siebie postaci – papierowej lub elektronicznej, a także prowadzenie poszczególnych rejestrów i ewidencji wchodzących w skład dokumentacji pracowniczej jednego pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej; ustalono także obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej przez 10 lat od końca roku, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że przepisy odrębne przewidują dłuższy okres przechowywania; wejście w życie zmiany to 1.1.2019 r.

Ponadto komentarz uwzględnia:
- projekt z 28.3.2018 r.ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (rcl, UC100) dot. ochrony danych osobowych, które wynikają z RODO,
- projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (druk sejmowy Nr 2293), którego proponowane zmiany zmierzają do jasnego przesądzenia, kiedy śmierć przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, zatrudniającego pracowników, spowoduje wygaśnięcie umów o pracę oraz kiedy i na jakich warunkach możliwe będzie kontynuowanie umów o pracę związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku,
- projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 2215), który wprowadza zmiany związane z programem „Za życiem” przewidujące działania dotyczące zwiększenia elastyczności przepisów KP w zakresie organizacji czasu pracy, mające na celu wsparcie kobiet w ciąży powikłanej, rodziców dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jednym z największych atutów komentarza jest zespół autorski, w unikalny sposób łączący tradycyjny model wykładni z praktycznym, uwzględniającym perspektywę naukową, doktrynalną, sędziowską, a także eksperckie doświadczenie współpracy ze związkami zawodowymi, kompetencje z zakresu ochrony dóbr osobistych oraz wieloletnie doświadczenie pracy doradczej dla największych pracodawców w Polsce. Autorzy udzielają wielu praktycznych porad co do możliwości i dopuszczalności konkretnych rozwiązań, wykorzystując doświadczenie w wykładni i stosowaniu przepisów KP, czerpiąc przy tym przykłady z praktyki zawodowej.