Książka Instrukcje księgowe i podatkowe 2020 Hołda

Instrukcje księgowe i podatkowe 2020 Hołda

13 opinii

Autor: Hołda Artur

, Prawo w praktyce, Katarzyna Adamowicz, Katarzyna Charchut, Iwona Czauderna, Maja Fabrowska, Robert Łuszczyna, Michał Matysiak, Bartosz Mazur, Marek Piotrowski, Marek Przybylski, Jacek Pukaluk, Marek Rotkiewicz, Anna Staszel, Wojciech Studnicki, Tobiasz Szczęsny, Katarzyna Trzpioła,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Rok wydania: 2019 Isbn 9788325575779


W ostatnim czasie weszło w życie szereg zmian, wpływających na konieczność odmiennego rozpoznania podatkowych skutków zdarzeń gospodarczych w firmach.

Dotyczy to nie tylko momentu powstania obowiązku podatkowego (który do 1.1.2014 wyznaczała zazwyczaj data wystawienia faktury), lecz także momentu, w którym można odliczyć podatek naliczony.

Należy również pamiętać, że od 1.4.2014 r. pojawiło się sporo zmian w zakresie rozliczeń podatkowych samochodu, np. zmieniła się definicja samochodu osobowego i od 1.4.2014 r. samochód osobowy to pojazd spełniający kryteria, o których mowa w art. 4a pkt 9a PDOPrU – na czele z kryterium odnoszącym się do dopuszczalnej masy całkowitej (3,5 t). Do tej pory obowiązujące kryteria w tym kryterium ładowności (500 kg lub więcej przy co najmniej trzech miejscach siedzących, w połączeniu z homologacją ciężarową) straciło swoje znaczenie. Zmiany te miały swoje konsekwencje także w zakresie VAT (odliczenie podatku naliczonego przy nabyciu pojazdów oraz usług i towarów z nimi związanych, w tym paliwa).

Rok 2015 przyniósł kolejne zmiany:

1) Zmieniły się zasady dotyczące możliwości zaliczania do kosztów podatkowych odsetek od pożyczek udzielanych spółce przez wspólników. Od 1.1.2015 r. do wyboru będą są dwie metody określające górną granicę odliczeń. Przedsiębiorcy sami będą musieli zdecydować, która z nich jest dla nich lepsza. Do wyboru będzie obowiązująca obecnie metoda obliczeń, ale w nowej, zmienionej formie, albo inne, całkiem nowe rozwiązanie.

2) Zaktualizowany został limit dokonywania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji (z wyłączeniami) dla podatników rozpoczynających działalność oraz małych podatników. W 2015 r. ten limit wynosi 209000 zł.. W roku 2015 limit przychodu pozwalający na uznanie podatnika za małego podatnika, a tym samym pozwalający na korzystanie z szeregu opisanych w niniejszej publikacji preferencji podatkowych (np. dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych) wynosi 5 015 000 zł.

3) Od 1.1.2015 r. jest też zaktualizowana kwota po przekroczeniu której należy prowadzić księgi rachunkowe. Zgodnie z RachU limit przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy, po przekroczeniu którego jednostki są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, wynosi obecnie 1 200 000 euro (dotyczy on tylko osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich). Przeliczenie na polskie złote następuje po kursie z 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy. Zgodnie z tabelą NBP z 30 września 2014 r., nr 189/A/NBP/2014, kurs wynosił 4,1755 zł/euro, czyli limit w 2015 r. wynosi 5 010 600 zł.

4) Od 1.1.2015 r. spółkom przestanie się także opłacać regulowanie zobowiązań wobec wspólników w formie rzeczowej (np. z tytułu dywidendy). Od tego roku wypłata takiego świadczenia spowoduje powstanie przychodu po stronie spółki. Znowelizowane przepisy traktują ją bowiem na równi z odpłatnym zbyciem (sprzedażą), w wyniku której spółka generuje przychód do opodatkowania.

5) Od 1.1.2015 r. wprowadzono sankcje karno-skarbowe za naruszenie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego, opinii i raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego. Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie groziło mandatem (jako wykroczenie skarbowe).

6) Od 1.1.2015 r. doprecyzowano przepisy dotyczące cen transferowych i dokumentacji podatkowej z nimi związanej. Od 1.1.2015 r. zwiększył się zakres obowiązków dokumentacyjnych, bo podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów CIT są także spółki osobowe (jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej).Od 1.1.2015 r. podatnicy CIT, którzy prowadzą transakcje poprzez spółki osobowe (lub z takimi spółkami) nie unikną już obowiązku sporządzenia i prowadzenia takiej dokumentacji (przy założeniu że reszta przesłanek określonych w ustawie została spełniona)

7) Od 1.1.2015 r. pojawiła się nowa metoda obliczania nieodpłatnego świadczenia dla pracowników. Chodzi o metodę według zryczałtowanej podstawy opodatkowania, zdefiniowanej w art. 12 ust. 2a PDOFizU – w stosunku do świadczenia polegającego na udostępnieniu pracownikowi pojazdu służbowego na cele prywatne. Metoda ta – stosowana wyłącznie w odniesieniu do udostępnienia samochodów – pojawiła się wskutek zmian w PDOFizU, wprowadzonych z mocą od 1.1.2015 r. na podstawie ustawy z dnia 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U.2014.1662). Znajduje ona zastosowanie niezależnie od tego, czy pojazd służbowy jest środkiem trwałym pracodawcy, czy też jest on wykorzystywany przez niego na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy czy też podobnej umowy. Metodę tę należy stosować w każdym przypadku, w którym beneficjentem nieodpłatnego świadczenia jest pracownik - przepis należy odczytywać jako wprowadzenie obowiązku o określonej treści, a nie jako „opcję” adresowaną do płatnika. Zgodnie z art. 12 ust. 4 PDOFizU za pracownika uznaje się osobę: „pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy”. Regulacja więc nie odnosi się, m.in., do zleceniobiorców (umowy zlecenia / o dzieło) ani do członków zarządu, którzy nie są związani ze spółką (płatnikiem) umowami o pracę. Dzięki obowiązującej od 1.1.2015 r. nowelizacji PDOFizU prowadzenie żadnej formy ewidencji nie jest konieczne, o ile korzystającym nieodpłatnie z pojazdu jest pracownik. Jednak w przypadku, w którym korzyść odnieśliby zleceniobiorcy lub inne osoby, nie będące pracownikami płatnika, prowadzenie ewidencji byłoby zalecane.

W związku z tymi zmianami Wydawnictwo C.H.Beck przygotowało książkę:

Instrukcje księgowe i podatkowe 2015

Książka omawia szereg praktyk, które w ostatnich latach zyskują coraz większe zastosowanie w życiu przedsiębiorstw (w tym, kapitalizację odsetek od pożyczek, cash-pooling). Uwzględnia przy tym najnowsze zmiany w tym zakresie - obowiązujące od 1.1.2015 r. regulacje o niedostatecznej kapitalizacji.

Brak znajomości tych zmian może doprowadzić do dużych zaległości podatkowych (proporcjonalnych do skali operacji finansowych, kształtujących strukturę pasywów firm).

Wszelkie zmiany w przepisach wymagają weryfikacji i odniesienia do własnej prowadzonej działalności gospodarczej. Przy czym nie wszystkie zmiany w przepisach odnoszą się do wszystkich jednostek prowadzących działalność gospodarczą. Dlatego bardzo pomocne dla księgowych są gotowe instrukcje księgowe w postaci wzorów regulujących zasady postępowania według nowo-obowiązujących przepisów prawnych.

Nowe wydanie książki to również:

1) Najnowsze interpretacje podatkowe i wyroki sądowe,

2) Wyjaśnienia kontrowersyjnych zagadnień podatkowych w prosty sposób

3) Liczne wzory dokumentów

Dzięki książce dowiedzą się Państwo m.in.:

1) Jak przygotować lub zaktualizować politykę rachunkowości jednostki w tym dla mikroprzedsiębiorców

2) jak powinien wyglądać obieg dokumentów oraz szczegółowe instrukcje podatkowego księgowania wybranych aspektów funkcjonowania podmiotu gospodarczego,

3) jak przeprowadzić szybko i sprawnie inwentaryzację,

4) jakie procedury księgowe powinny obowiązywać w gospodarce kasowej i magazynowej,

5) jak prawidłowo zakwalifikować i zaksięgować wartości niematerialne i prawne oraz działalność inwestycyjną i remontową,

6) jakie procedury powinny być stosowane przy kwalifikacji ponoszonych wydatków firmy za służbowe komórki, laptopy, Internet, za eksploatację samochodów prywatnych pracowników,

7) co oznacza dla księgowości skorzystanie z pomocy unijnej przy nabyciu środka trwałego nabytego za środki z dotacji (pomoc de minimis),

8) jak rozliczać księgowo i jakie obowiązki dokumentacyjne należy wypełnić wobec: pracowników etatowych, zleceniobiorców na umowę zlecenie oraz twórców na umowę o dzieło,

9) jak traktować umowy najmu oraz podobne, zawierane z podmiotami zagranicznymi;

10) jak postępować w przypadku kapitalizacji odsetek oraz wdrożenia mechanizmu „cash-poolingu”.

Integralną częścią książki są umieszczone na płycie CD wszystkie omawiane w książce 33 instrukcji w postaci gotowych do pracy dokumentów Word, jak również 82 wzory formularzy księgowych i podatkowych, w tym: sprawozdanie finansowe za 2015 r., aktualne wzory deklaracji podatkowych CIT, VAT, PIT, NIP i in. pism.