Książka Rachunkowość finansowa zbiór zadań z rozwiązaniami

Rachunkowość finansowa zbiór zadań z rozwiązaniami

6 opinii

Autor: Jolanta Chałupczak

, rachunkowość i finanse,

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Rok wydania: 2016 Isbn 9788378043188


Bogaty zbiór zadań z rachunkowości finansowej z wprowadzeniem teoretycznym do każdego zagadnienia – stanowi kontynuację i rozszerzenie zagadnień zawartych w części 1 Zasady rachunkowości – zbiór zadań z rozwiązaniami. Zalety publikacji, które pomogą w nauce rachunkowości:

- układ zbioru dostosowany do jednostki lekcyjnej: wprowadzenie, rozwiązane przykłady, zadania do rozwiązania (z miejscami na wpisanie rozwiązań);
- liczne tabele, zestawienia, schematy ewidencji ułatwią zrozumienie i opanowanie poszczególnych zagadnień;
- odpowiedzi do wszystkich zadań zamieszczonych w książce są dostępne w formie suplementu elektronicznego (plik PDF), który można pobrać poprzez Internet (szczegółowa instrukcja zamieszczona jest w książce).

Treści zawarte w zbiorze są zgodne, w odpowiadającym im zakresie, z podstawą programową kształcenia w zawodach technik ekonomista (nr zawodu 331403) i technik rachunkowości (nr zawodu 431103).


Obecne wydanie uwzględnia zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 23 września 2015 r. dotyczące m.in.

- wprowadzenia odrębnych wzorów sprawozdań dla jednostek małych i jednostek mikro;
- zmienionego układu bilansu i rachunku zysków i strat dla pozostałych jednostek;
- likwidacji kategorii strat i zysków nadzwyczajnych.

Zagadnienia przedstawione w zbiorze:

- Rozliczenia pieniężne (środki i rozliczenia pieniężne, weksle własne i obce, środki pieniężne w walutach obcych)
- Rozrachunki (wycena, zasady ewidencji, odpisy aktualizujące wartość należności, ewidencja rozrachunków z pracownikami)
- Materiały (wycena, ewidencja, stałe i zmienne ceny ewidencyjne)
- Towary (wycena, ewidencja)
- Aktywa trwałe (klasyfikacja, wycena, dokumentacja, amortyzacja środków trwałych – ujęcie bilansowe i podatkowe)
- Koszty działalności (warianty ewidencji i rozliczania kosztów, rozliczanie kosztów zakupu, kosztów wydziałowych, kosztów produkcji pomocniczej, kosztów ogólnego zarządu i kosztów sprzedaży, rozliczenia międzyokresowe kosztów, kalkulacja kosztów)
- Produkty pracy (wycena i ewidencja)
- Inwentaryzacja (metody i terminy inwentaryzacji, klasyfikacja różnic inwentaryzacyjnych i zasady ich rozliczania i ewidencji)
- Wynik finansowy (wynik ze sprzedaży, pozostała działalność operacyjna, działalność finansowa i wyniki nadzwyczajne, warianty ustalania wyniku finansowego, ustalanie zobowiązania podatkowego, odroczony podatek dochodowy).