Książka Vademecum zamawiającego z płytą CD

Vademecum zamawiającego z płytą CD

4 opinii
149 zł 137.49 zł

Informacje przedstawione w publikacji uwzględniają zmiany obowiązujące od 28.7.2016 r. wprowadzone ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.). Przystępny język, praktyczne przykłady, wzory i wskazówki doświadczonych praktyków pozwolą skutecznie krok po kroku przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia, przejść przez nie i zawrzeć umo

Dzisiaj sprzedaliśmy 2 sztuk

Autor: Vademecum specjalisty

, Andrzela Gawrońska Baran, Arkadiusz Szyszkowski, Michał Culepa, Piotr Walczak, Mirosława Bajorek, Emilia Garbala, Martyna Lubieniecka, Agata Smerd, Bożena Strzelecka, Grażyna Truszczyńska,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Rok wydania: 2017 Isbn 9788325594299


Informacje przedstawione w publikacji uwzględniają zmiany obowiązujące od 28.7.2016 r. wprowadzone ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.). Przystępny język, praktyczne przykłady, wzory i wskazówki doświadczonych praktyków pozwolą skutecznie krok po kroku przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia, przejść przez nie i zawrzeć umowę, a także być przygotowanym na ewentualną kontrolę. Bardzo użytecznym dodatkiem jest dołączona do publikacji płyta CD, na której znajdują się opisywane w książce wzory dokumentów. W Vademecum zamawiający otrzymuje kompendium niezbędnych dla niego informacji:

- zagadnienia, które w marginalnym stopniu można znaleźć w innych publikacjach, na temat stanowiska kierownika zamawiającego, specjalisty ds. zamówień publicznych i ich odpowiedzialności z tytułu naruszenia odpowiednich przepisów;
- omówienie kwestii organizacji wewnętrznej udzielania zamówień (planowania zamówień, oszacowania ich wartości) i sprawozdawczości, w tym zamówień bagatelnych do 30 000 euro, przy których wymagane jest przestrzeganie przepisów o finansach publicznych,
- przedstawienie zasad działania komisji przetargowej,
- informacje, dotyczące przygotowania dokumentacji niezbędnej do udzielenia zamówień publicznych.

Dzięki publikacji zamawiający:

- opisze przedmiot zamówienia w taki sposób, aby zamawiane roboty budowlane, dostawy lub usługi właściwie, racjonalnie, efektywnie oraz oszczędnie zaspokoiły jego określone potrzeby,
- dowie się, jak dokonać weryfikacji podmiotowej wykonawców i ocenić złożone przez nich oferty,
- uniknie popełnianych najczęściej błędów związanych z obowiązkami dokumentacyjnymi i informacyjnymi,
- prawidłowo skonstruuje umowy i aneksuje je w granicach przewidzianych znowelizowanymi przepisami.


Na płycie CD znajdują się liczne wzory dokumentów, m.in.:

- Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ZamPublU
- Powierzenie pracownikowi czynności zastrzeżonych
- Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ZamPublU, tj. kwoty 30 000 euro
- Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej 30 000 euro
- Wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 30 000 euro
- Pismo w sprawie rozeznania cenowego rynku
- Notatka służbowa z rozeznania cenowego rynku
- Regulamin pracy komisji przetargowej
- Decyzja w sprawie powołania komisji przetargowej
- Powołanie biegłego
- Informacja o zmianie treści SIWZ
- Przykładowa SIWZ w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od progów unijnych tj. kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ZamPublU
- Oświadczenie wstępne wykonawcy w postępowaniu o wartości mniejszej od progów unijnych
- Wezwania do złożenia oświadczeń lub dokumentów
- Przykładowa umowa na usługę sprzątania