Książka Kadry w oświacie , Płyta CD

Kadry w oświacie + Płyta CD

14 opinii
129 zł 117.69 zł

Książka o kadrach w oświacie przedstawia nie tylko wyjaśnienia do tzw. „ruchu kadrowego w oświacie”, który związany jest z reformą oświatową, ale sprawy kadrowe w oświacie ujmuje w szerszym kontekście. Prezentuje bowiem zasady zatrudniania i przenoszenia pracowników oświatowych (nauczycieli, czy też pracowników samorządowych), uprawnienia pracownicze w trakcie trwania stosunku pracy (np. czas pracy, urlopy dla poratowania zdr

Dzisiaj sprzedaliśmy 2 sztuk

Autor: Prawo w praktyce

, Agnieszka Kosiarz, Anna Król, Patryk Kuzior, Jarosław Witkowski, Karolina Woźniczko,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Rok wydania: 2017 Isbn 9788325596910


Książka o kadrach w oświacie przedstawia nie tylko wyjaśnienia do tzw. „ruchu kadrowego w oświacie”, który związany jest z reformą oświatową, ale sprawy kadrowe w oświacie ujmuje w szerszym kontekście. Prezentuje bowiem zasady zatrudniania i przenoszenia pracowników oświatowych (nauczycieli, czy też pracowników samorządowych), uprawnienia pracownicze w trakcie trwania stosunku pracy (np. czas pracy, urlopy dla poratowania zdrowia, uprawnienia emerytalne itd.) oraz zasady zwalniania (wygaśnięcia, czy też rozwiązania stosunku pracy).

Uwzględnia liczne zmiany jakie w tym zakresie wprowadzają ustawy:
- z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)
- z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

Książka uwzględnia również zmiany w Karcie nauczyciela jakie wejdą:
- 1 marca 2017 r. (od 1.3.2017 r. w celu potwierdzenia spełniania warunku, że nauczyciel nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną dyrektor placówki, przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem, jest obowiązany zasięgnąć informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych, prowadzonego przez Ministra Edukacji Narodowej),
- 1 września 2017 r. (dotyczą np. godzin karcianych, czy też tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli)

Książka uwzględnia również ważne zmiany jakie wprowadziła nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która począwszy od dnia 1.10.2017 r. obniża wiek emerytalny dla ubezpieczonych urodzonych po 31.12.1948 r. w przypadku kobiet do co najmniej 60 lat, natomiast wobec mężczyzn do co najmniej 65 lat. W związku z tą nowelizacją w przypadku rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy na podstawie ustawy wprowadzającej prawo oświatowe, wygaśnięcia stosunku pracy z uwagi na upływ okresu stanu nieczynnego nauczyciel, który spełni wymogi określone w Karcie nauczyciela będzie mógł nabyć prawo do emerytury. W książce nadmieniamy również o projektowanych rozporządzeniach wykonawczych związanych z tematyką książki:
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy,
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego,

Jak wiadomo, w związku z wejściem od dnia 1.9.2017 r. reformy systemu oświaty z nauczycielami nawiązuje się stosunek pracy w nowym typie szkół. Aby jednak szkoła mogła jednak funkcjonować wg nowych zasad już od 1.9.2017 r. to wiele czynności musi być podjęte już wcześniej. Przykładowo:
- Do 15 maja należy poinformować nauczycieli o zmianie ich miejsca zatrudnienia;
- Do 15 maja należy poinformować nauczycieli gimnazjum, z którymi nie jest możliwe kontynuowanie zatrudnienia o przeniesieniu w stan nieczynny.

Najważniejsze zmiany związane z ruchem kadrowym w oświacie to:
- Wprowadzono liczne regulacje w zakresie statusu prawnego dyrektorów gimnazjum, które są likwidowane, wygaszane, przekształcane w szkoły podstawowe lub włączane do istniejących szkół podstawowych;
- Wprowadzono szczególne zasady rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami, którzy stracą zatrudnienie w wyniku przekształcenia systemu oświaty
- Zmieniono zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko dyrektora szkoły;
- Wprowadzono ograniczenia w możliwości dodatkowego zatrudnienia lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia dla dyrektorów szkół i nauczycieli;
- Wprowadzono zasady ochrony zatrudnienia nauczycieli, którzy stracą zatrudnienie w wyniku przekształcenia systemu oświaty;
- Uregulowano zasady pracy nauczyciela w dwóch szkołach jednocześnie;
- Wprowadzono odmienne zasady w odbywaniu stażu na kolejne stopnia awansu i jego kontynuacji po ustaniu zatrudnienia przez nauczyciela gimnazjum;
- Rozszerzono katalog nieobecności w pracy skutkujących wydłużeniem stażu;
- Wprowadzono zmiany uprawniające nauczyciela do uzyskania uprawnień emerytalnych nauczycieli gimnazjum zwolnionych na podstawie przepisów wprowadzających.

Książce odpowiadamy na pytania, które obecnie sprawiają najwięcej problemów np.:
- Kiedy można dokonać przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, którego kadencja kończy się 31.08.2017 r. lub 31.08.2018 r.?
- Co będzie się działo z pracownikami zatrudnionymi na podstawie art. 7 ustawy o systemie oświaty?
- Jak postępować z nauczycielami, którzy stosunek pracy zostanie rozwiązany bądź wygaśnie w wyniku przekształcenia systemu oświaty?
- Co będzie się działo z pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w szkole?
- Jakie działania zobowiązany jest podjąć dyrektor w przypadku braku możliwości dalszego zatrudnienia nauczyciela gimnazjum?
- Co z nauczycielami, dla których zabraknie godzin do pełnego etatu?
- Jakie rekompensaty przysługują nauczycielom, z którymi rozwiązano stosunek pracy ?
- Czy zmienią się uprawnienia emerytalne nauczycieli?
- Jakie obowiązki nałożono na dyrektora w przypadku posiadania wolnych stanowisk pracy dla nauczycieli?
- Jakie rodzaje nieobecności będą skutkować przedłużeniem stażu?
- Na jakich zasadach nauczyciel gimnazjum będzie mógł kontynuować staż na kolejny stopień awansu zawodowego?
- Jakich nauczycieli (i jakich czynności) dotyczy obowiązek uzyskania zgody na dodatkowe zatrudnienie?
- Jakie są konsekwencję naruszenia warunku uzyskania zgody na dodatkowe zatrudnienie?
- Jakich nauczycieli należy zatrudniać w pierwszej kolejności zgodnie z przepisami wprowadzającymi?
- Jak udokumentować warunek braku karalności – dodany nowelizacją Karty Nauczyciela z 18.3.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 668)?
- Jak jest tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli poszczególnych typów szkół po 1.9.2017 r. (czyli po nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela)?
- jakiego rodzaju zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów mogą być prowadzone w ramach godzin karcianych (od 1.9.2017 r. w ramach godzin karcianych nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
- Jakie są zasady przyznawania godzin ponadwymiarowych, które wprowadziła ustawa wprowadzająca przepisy – Prawo oświatowe?
- Jak obliczyć wysokość emerytury oraz odprawy emerytalnej?
- Jakie zasady rozwiązywania stosunku pracy pracowników likwidowanych lub przekształcanych szkół?
- Jakie nowe regulacje w zakresie przenoszenia pracowników w stan nieczynny wprowadza ustawa wprowadzająca?
- Jak obliczyć wysokość odprawy dla zwalnianego pracownika?
- Jakie są przesłanki uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego (wymagania kwalifikacyjne, odbyte staże itd.)?
- Jakie są ograniczenia możliwość skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia w związku z wejściem w życie przepisów wprowadzających prawo oświatowe?


Dodatkowe wyjaśnienia w książce, które nie są związane ze zmianami wprowadzonymi przez Prawo oświatowe np.:
- W jakich sytuacjach można zatrudnić nauczyciela na czas określony?
- Jakie są warunki zatrudnienia na podstawie mianowania?
- Jakie są wymagania stawiane nauczycielom zatrudnionym na określone stanowisko (art. 9, 10 Karty Nauczyciela)?
- Jak przygotować umowę o pracę z nauczycielem?
- Jakie są elementy obowiązkowe i nieobowiązkowe umowy o pracę?
- W jaki sposób prowadzić nabór na stanowisko nauczyciela?
- Jaki jest zakres obowiązków nauczyciela – jakie czynności oprócz „nauczania” muszą wykonywać nauczyciele w ramach swoich godzin pracy (np. uczestnictwo w uroczystościach szkolnych, uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty itd.)?
- Jakie są przesłanki udzielenia i ograniczenia prawa do udzielania urlopu dla poratowania zdrowia po raz pierwszy?