Książka Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości

Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości

13 opinii
283.5 zł 225.49 zł

Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska nie mają charakteru przepisów prawnych – traktuje się je jako wytyczne. Zawierają one jednakże rozwiązania zgodne z postanowieniami ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi. Wskazują one propozycje rozwiązań istotnych, lecz często kontrowersyjnych tematów, w tym: zasady bieżącej i bilansowej wyceny zaprezentowanych operacji gospodarczych, spo

Dzisiaj sprzedaliśmy 3 sztuk

Autor: rachunkowość i finanse

,

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Rok wydania: 2019 Isbn 9788378046974


Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska nie mają charakteru przepisów prawnych – traktuje się je jako wytyczne. Zawierają one jednakże rozwiązania zgodne z postanowieniami ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi. Wskazują one propozycje rozwiązań istotnych, lecz często kontrowersyjnych tematów, w tym: zasady bieżącej i bilansowej wyceny zaprezentowanych operacji gospodarczych, sposób ujmowania ich w księgach rachunkowych oraz ujawniania w sprawozdaniu finansowym. Liczne przykłady liczbowe, tablice i schematy pomogą praktykom w zrozumieniu omawianych zagadnień. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, biegłych rewidentów, audytorów i przyszłych adeptów tych zawodów. Może ona też być użyteczna dla praktyków gospodarczych, dla doskonalących kwalifikacje zawodowe ekonomistów i menedżerów oraz innych osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z dziedziny rachunkowości.
Publikacja niezbędna każdemu księgowemu – pełny zbiór publikacji Komitetu Standardów Rachunkowości. W książce:
1) najnowsze, pełne wersje Krajowych Standardów Rachunkowości:
KSR nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”
KSR nr 2 „Podatek dochodowy”
KSR nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”
KSR nr 4 „Utrata wartości aktywów”
KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”
KSR nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”
KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”
KSR nr 8 „Działalność deweloperska”
KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności”
KSR nr 10 "Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowalne lub usługi"
KSR nr 11 "Środki trwałe"
KSR nr 12 „Działalność rolnicza”
KSR nr 13 „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów” – nowy standard.

2) stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie:
rozrachunków z kontrahentami – nowe stanowisko
ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności – nowe stanowisko
zasady rzetelnego i jasnego obrazu w realizacji przepisów art. 4 ust. 1 oraz ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości
inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów
ujęcia transakcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych
wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego
księgowego ujęcia praw (uprawnień) do emisji gazów cieplarnianych
księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii
niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.